Polityka
prywatności

Dowiedz się więcej
click to scroll

Polisa Centrum Ubezpieczeń Katarzyna Sterzel bardzo poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i prywatności. Poniżej działając zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz przysługujących z tego tytułu uprawnień.

 • Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO administratorem danych osobowych jest Polisa Centrum Ubezpieczeń Katarzyna Sterzel z siedzibą w Koszalinie (75-608), przy ul. Zwycięstwa 181, wpisaną do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, NIP: 6741061386 REGON: 366869020(dalej jako „Działalność”).
 • Działalność wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres polisa@koszalinubezpieczenia.pl lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy.
 • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach oraz podstawach prawnych:
  • prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi zapytaniami (np. zapytania dotyczące lokali, którymi jesteście Państwo zainteresowani), co stanowi prawnie uzasadniony interes Działalności (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prowadzenia działań w postaci marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Działalności (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo), dotyczących ofert produktów
   i usług oferowanych przez Polisa Centrum Ubezpieczeń Katarzyna Sterzel – jeśli konkretna osoba wyraziła zgodę na otrzymywanie tego typu informacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (połączenia telefoniczne, wiadomości SMS/MMS) w celu przedstawienia ofert produktów i usług oferowanych przez Polisa Centrum Ubezpieczeń Katarzyna Sterzel działające w Polsce – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na taką komunikację na wskazany numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Działalności (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Działalności, co stanowi jej prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wewnętrznej administracji procesów biznesowych i administracyjnych realizowanych w ramach Polisa Centrum Ubezpieczeń Katarzyna Sterzel,co stanowi prawnie uzasadniony interes Działalności (podstawa prawnaprzetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być ujawniane do następujących podmiotów:
  • podmiotów wspierających Działalność w zakresie obsługi technicznej i informatycznej
   (w tym dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, usług hostingu i tym podobnych),
  • kancelarii prawnych obsługujących Działalność,
  • podmiotów konsultingowych, audytowych i doradczych – w zakresie realizowanych przez
   te podmioty usług na rzecz Działalności,
  • podmiotów Polisa Centrum Ubezpieczeń Katarzyna Sterzel – w zakresie administrowania wewnętrznymi procesami administracyjnymi i biznesowymi.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane przez Działalność poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W takim wypadku Działalność zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez Działalność środków bezpieczeństwa związanych
  z przekazywaniem danych poza obszar EOG można uzyskać kontaktując się drogą elektroniczną na adres polisa@koszalinubezpieczenia.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.
 • Działalność zapewnia prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawa ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczeniaprzetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Działalność w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  a ponadto o przysługującym prawie wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego.
 • W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody informujemy
  o prawie wycofania zgody w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez Działalność:
  • przez okres niezbędny do udokumentowania przez Działalność przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na niej spoczywających,
  • w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji
   i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
  • w celach marketingu bezpośredniego – do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych,
  • w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (mailowo) lub komunikacji marketingowej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – do momentu wycofania zgody na realizację tych celów lub do momentu stwierdzenia dezaktualizacji danych.
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Państwadecyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 • Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej opisanych celów.
 • Zasady przetwarzania danych w postaci plików cookies reguluje Polityka cookies, którą każda osoba samodzielnie zarządza za pośrednictwem wbudowanego w stronę internetową panelu do zarządzania plikami cookies.